Zgłoszenia Szkoleniowe Biorepair 05.2020

  Adres gabinetu stomatologicznego: (będziemy mogli wysłać paczkę marketingową, pod wskazany adres)  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą może cofnąć w każdym momencie. Każda z wyżej wymienionych zgód jest traktowana odrębnie.

  Nasza firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO podanych w niniejszym oświadczeniu jest A.B. Berren-Handlowy sp. z o. o . z siedzibą w Michałowice - Reguły przy ul. Ogrodowej 22, 05-816 Michałowice - Reguły zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000177786, NIP: 5342129900, REGON: 016388173, kapitał zakładowy w wysokości 440.000,00 PLN, zwanego w dalszej części ADO.

  2. Państwa dana w postaci adresu e-mail będzie przetwarzana przez ADO w celach marketingowych i/lub w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, jeżeli wyrazili Państwo odpowiednią zgodę - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie adresu e-mail ma charakter dobrowolny.

  3. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, tj. podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi informatyczne.

  4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą najpóźniej do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.

  5. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

  7. W wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  8. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy obowiązującego prawa.

  10. Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest pod następującym adresem: berren@berren.pl