Polityka prywatności

A.B. Berren-Handlowy Sp. z o.o. szanuje prawo do prywatności użytkowników stron internetowych:

www.berren.pl

www.biorepair.pl

www.biorepairjunior.pl

www.angelica.pl

www.wszystkoozebach.com.pl

www.blanxwhiteshock.pl

www.stomygen.pl

www.blanx.info.pl

www.dydus.pl

(dalej łącznie jako: Portal), dlatego niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób przetwarzania informacji o ich użytkownikach.

Jak chronimy Twoją prywatność?

Pragniemy podkreślić, że przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników Portalu oraz dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów. Przede wszystkim dokładamy starań, aby otrzymane przez nas dane osobowe były przetwarzane zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane dalej jako: „RODO”. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki Prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Korzystając z Portalu, w tym kontaktując się z nami za jego pośrednictwem, a także m.in. korzystając z prenumeraty newsletteru, użytkownik Portalu akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności udostępnionej na Portalu. Dlatego też przed rozpoczęciem korzystania z Portalu należy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności.

1. Uprzejmie informujemy, że właścicielem Portalu, usługodawcą oraz administratorem Państwa danych osobowych jest: A.B. Berren-Handlowy Sp. z o. o. z siedzibą w Michałowice – Reguły przy ul. Ogrodowej 22, 05-816 Michałowice – Reguły zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000177786, NIP: 5342129900, REGON: 016388173, kapitał zakładowy w wysokości 440.000,00 PLN. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod wskazanym adresem e-mail: [berren@berren.pl].

2. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osób odwiedzających i korzystających z usług Portalu.

O podanie jakich danych możemy Cię poprosić i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W czasie korzystania z Portalu możemy poprosić Cię o podanie niektórych danych osobowych. Podanie takich danych osobowych może nastąpić poprzez:

– zwrócenie się do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail;
– wypełnienie formularza zgłoszenia dotyczącego działania niepożądanego produktu kosmetycznego lub formularza zgłoszenia incydentu medycznego (nie dotyczy strony www.dydus.pl);
– wypełnienie formularza rejestracyjnego na warsztaty (dotyczy strony www.stomygen.pl);
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

 • Celem kontaktu zwrotnego oraz w zakresie wynikającym z oczekiwań osoby nawiązującej kontakt, a ponadto w celach marketingowych, m.in. w celu przesyłania newsletterów oraz informacji handlowych (dotyczy strony www.blanx.info.pl oraz www.biorepair.pl), możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zakres przetwarzanych danych osobowych może obejmować wówczas:
  1) Imię i nazwisko (firma)
  2) Adres e-mail;
  3) Numer telefonu kontaktowego.
 • W celu oferowania przez nas naszych usług bezpośrednio (marketing bezpośredni – prawnie uzasadniony cel), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zakres przetwarzanych danych może obejmować:
  1) Adres e-mail;
  2) Numer telefonu.
 • Dla celów rejestracji na warsztaty oraz ich organizacji (dotyczy strony www.stomygen.pl), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO, zakres przetwarzanych danych może obejmować w szczególności:
  1) Imię i nazwisko;
  2) Numer telefonu;
  3) Adres e-mail.
 • W celu rozpatrzenia reklamacji (dotyczy strony www.stomygen.pl), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO, możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak:
  1) Imię i nazwisko;
  2) Adres e-mail;
  3) Adres kontaktowy;
  4) Numer telefonu;
  5) Ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.
 • Dla celów wystawienia faktury oraz wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak przechowywanie dokumentacji księgowej (dotyczy strony www.stomygen.pl), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO, możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak:
  1) Imię i nazwisko, firma;
  2) Adres;
  3) Numer NIP.
 • W celu przyjęcia i procedowania zgłoszenia działania niepożądanego produktu kosmetycznego (nie dotyczy stron www.dydus.pl oraz www.stomygen.pl) zakres przetwarzanych danych może obejmować w szczególności:
  1) Imię i nazwisko;
  2) Wiek;
  3) Wykonywany zawód, o ile jest związany ze stosowaniem tego produktu;
  4) Adres zamieszkania lub adres do korespondencji;
  5) Adres e-mail, numer telefonu;
  6) Opis ciężkiego działania niepożądanego oraz inne informacje dotyczące stanu zdrowia użytkownika końcowego.
 • Dane osobowe dotyczące zdrowia są przetwarzane wówczas na podstawie Twojej zgody jeżeli ją wyraziłeś (stosownie do art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku o produktach kosmetycznych oraz ustawy z dnia 4 października 2018 roku o produktach kosmetycznych.

Pozostałe dane osobowe (inne niż dotyczące zdrowia) są wówczas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku o produktach kosmetycznych oraz ustawy z dnia 4 października 2018 roku o produktach kosmetycznych.
W celu przyjęcia i procedowania zgłoszenia wystąpienia incydentu medycznego dotyczącego wyrobu medycznego (nie dotyczy strony www.dydus.pl), zakres przetwarzanych danych może obejmować w szczególności:
1) Imię i nazwisko;
2) Dane adresowe, tj. adres zamieszkania, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail;
3) Opis incydentu medycznego.

Dane osobowe dotyczące zdrowia przetwarzane są wówczas na podstawie Twojej zgody jeżeli ją wyraziłeś (stosownie do art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) oraz na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych.
Pozostałe dane osobowe (tj. inne dane niż o stanie zdrowia) są wówczas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych.

 • W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń Administratora

Dane dotyczące zdrowia są wówczas przetwarzane w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń.

Pozostałe dane osobowe (tj. dane inne niż o stanie zdrowia) będą wówczas przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, którym to celem w niniejszym przypadku jest prawo do dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony cel).

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

1. Administrator przetwarza dane także w celach analizy statystycznej. W tym celu wykorzystywane są zautomatyzowane narzędzia, by prowadzić badania statystyczne dotyczące ogólnych trendów obejmujących towary Administratora oraz zainteresowania tymi towarami. By móc prowadzić badania, może dochodzić do łączenia i analizowania różnych rodzajów ww. danych. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zaagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów email, ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację.

2. Administrator nie stosuje wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, jednak konieczne w celu:

– rejestracji na warsztaty oraz udziału w nich;
– kontaktu zwrotnego, w tym odpowiedzi na reklamację lub ewentualne skargi;
– przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego produktu kosmetycznego lub przyjęcia zgłoszenia incydentu medycznego.

4. Przetwarzanie podanych danych osobowych odbywa się w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów. Nie wykraczamy poza zakres danych, który jest określony w danym formularzu (newsletter, formularz kontaktowy, formularz zgłoszenia działania niepożądanego/incydentu medycznego).

5. Do przetwarzania danych osobowych dochodzi lokalnie na terytorium Polski. W niektórych przypadkach podane dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, dotyczy to w szczególności:

1) podwykonawców, takich jak: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne oraz informatyczne, usługi księgowe, usługi prawne, usługi kurierskie i pocztowe, usługi hostingowe.

Każdy z podwykonawców, któremu powierzone zostanie przetwarzanie danych osobowych będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument prawny. Podane dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym, gdy wynika to z przepisów prawa.

2) stron trzecich świadczących usługi medyczne (pracownicy służby zdrowia), jeżeli konieczne jest badanie lekarskie (dotyczy zgłoszenia działania niepożądanego produktu kosmetycznego lub incydentu medycznego dotyczącego wyrobu medycznego).
3) wytwórcy wyrobu medycznego lub jego autoryzowanemu przedstawicielowi (dotyczy zgłoszenia incydentu medycznego dotyczącego wyrobu medycznego).
4) osoby odpowiedzialnej produktu kosmetycznego (dotyczy zgłoszenia działania niepożądanego produktu kosmetycznego).
5) właściwych organów, które są upoważnione do przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, jeżeli obowiązek dostarczenia danych osobowych wynika z obowiązującego prawa.

6. Podane dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przetwarzanie to ma miejsce do czasu wycofania takiej zgody.

7. Przekazywane dane osobowe nie są transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Twoich danych osobowych.

Jakie posiadasz prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Prawo dostępu (art. 15 RODO): posiadasz prawo uzyskania od Administratora potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, posiadasz prawo dostępu do nich oraz uzyskania informacji m.in.: o celu ich przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Twoje dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych.
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO): posiadasz prawo żądać od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych m.in. przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.|
 • „Prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO): posiadasz prawo żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacjach gdy:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 2 RODO;
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): w określonych przypadkach posiadasz prawo zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
  a) gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebne są one Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): posiadasz prawo do otrzymania danych osobowych, których nam dostarczyłeś oraz ich przesłania do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub przesłanki wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. O ile jest to technicznie możliwe, możesz także zażądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): posiadasz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o podstawę prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, Twój sprzeciw wyłączy Cię spod naszych działań marketingowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 RODO): Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, posiadasz prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO): W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki z logami

Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

Pliki cookie i sygnalizatory www

Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia kiedy odwiedzasz nasz serwis. Może to obejmować możliwość zalogowania do niektórych funkcji serwisu, jak profil użytkownika, czy pola formularzy. Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie).

Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się do for oraz tworzenia i logowania do własnych kont. Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

* Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
* Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
* Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
* Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
* Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.

Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych tutaj.

 Zmiana Polityki Prywatności

W przypadku jakichkolwiek zmian powyżej Polityki Prywatności Administrator informuje o tym poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na Portalu lub także przez przesłanie odpowiedniej wiadomości e-mail, gdy tylko zmiana zostanie opublikowana.